Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  https://przelambariere.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów.
 5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, kursy, e-booki oraz publikacje innego rodzaju.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 9. Właściciel Sklepu – AEW SPÓŁKA Z.O.O., Obornicka 17/39, 91-039 Łódź, KRS: 0000937941, NIP: 7262688797.
 10. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem   https://przelambariere.pl, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF.

 

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową  https://przelambariere.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 5. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności,
  e. Oczekiwany czas dostawy.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 5. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 6. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 7. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.
 11. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości
 1. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów  zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu.
 4. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 1. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej.
 2. Wysyłki poza kraje UE realizowane są raz w tygodniu na specjalne zapytania, po indywidualnej wycenie i wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, a czas transportu może wynieść do 14 dni.
 3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail:
  biuro@przelambariere.pl
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@przelambariere.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: AEW SPÓŁKA Z.O.O., Obornicka 17/39, 91-039 Łódź lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail:biuro@przelambariere.pl
 1. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony ani zmodyfikowany. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

  AEW SPÓŁKA Z.O.O., Obornicka 17/39, 91-039 Łódź,
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 wyżej wymienionej ustawy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 6. W przypadku zakupu kursu „Praktyczny Angielski przez Filmy Animowane” zwrot pieniędzy bez podania przyczyny może nastąpić do 30 dni od zakupu (zgodnie z treścią strony sprzedażowej). Po tym terminie konsument nie jest uprawiony do zwrotu pieniędzy.
 7. W przypadku zakupu kursu Active English (oraz innych produktów kupionych wraz z tym kursem) zwrot pieniędzy bez podania może nastąpić do 90 dni od daty zakupu (zgodnie z treścią strony sprzedażowej). Po tym terminie konsument nie jest uprawiony do zwrotu pieniędzy.
 8. W przypadku sprzedaży innych produktów cyfrowych, zwrot pieniędzy nastąpi zgodnie z przedstawiona ofertą (na webinarze, na stronie www z ofertą).

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 1. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
 3. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

Pobierz formularz zwrotu

 1. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 3. c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:
  biuro@przelambariere.pl
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.
IX. OPINIE

Jeżeli na stronach bloga znajdują się opinie na temat moich produktów lub usług, zawsze pochodzą one od klientów, którzy faktycznie korzystali z moich produktów lub usług. Zasady gromadzenia, weryfikowania i publikowania opinii opisane są poniżej.

Regulamin dotyczy opinii na temat mojej działalności oraz moich produktów / usług. Gdy mówię o mnie, mam na myśli następujący podmiot: AEW Spółka Z.O.O.
NIP 7262688797
KRS 0000937941
UL. OBORNICKA 17 / 39, 91-039 ŁÓDŹ

Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://przelambariere.pl

Wszystkie publikowane na mojej stronie opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z moich produktów / usług lub je nabyli.

Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii na mojej stronie internetowej. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego mojego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.

Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacę za wystawienie opinii.

Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę wykorzystać.

Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałem przy zawieraniu z klientem umowy, co traktuję ako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z moich produktów / usług lub je nabył.

Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a ja opublikowałem taką opinię na mojej stronie, zgłoś ten fakt, wysyłając wiadomość na adres biuro@przelambariere.pl. Rozpatrzę takie zgłoszenie nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usunę opinię z mojej strony internetowej.

Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na mojej stronie jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres biuro@przelambariere.pl. Każdą skargę rozpatruję w ciągu 14 dni.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informuję poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

Na ten moment brak wersji archiwalnych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2018 roku.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Mam pytanie na temat

  • Dane osobowe

  • Pytania

  • Wiadomość

   Arkadiusz Włodarczyk

   Coach & English Teacher

   ul. Limanowskiego 172, Łódź

   tel: 0 533 990 414