Polityka prywatności i plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2023 r.

AEW SPÓŁKA Z.O.O., właściciel strony internetowej www.przelambariere.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. [Podmiot przetwarzający dane osobowe; cel przetwarzania]

1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Uczestników w związku z zawartą Umową o świadczenie usługi edukacyjnej są:  AEW SPÓŁKA Z.O.O., Obornicka 17/39, 91-039 Łódź, KRS: 0000937941, NIP: 7262688797, zwanymi dalej ‘Administrator’.

2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@przelambariere.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „ RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2016, poz. 922). Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne

4. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Uczestników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies.

5. Uczestnik powierza Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i numer PESEL. Dane te przetwarzane są: a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej; b) w celu rozpatrywania składanych przez Uczestnika ewentualnych reklamacji oraz postępowania w przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej; c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d) jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od  AEW SPÓŁKA Z.O.O. informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez  AEW SPÓŁKA Z.O.O. drogą elektroniczną informacji handlowych- dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez  AEW SPÓŁKA Z.O.O. również w celu przekazywania Uczestnikowi informacji o stronie www.przelambariere.pl, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z  AEW SPÓŁKA Z.O.O. (za wiedzą i wyraźnym  AEW SPÓŁKA Z.O.O.),

e) w celu przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną newslettera z informacjami o nowościach, promocjach i kursach oraz organizowanych przez  AEW SPÓŁKA Z.O.O. wydarzeniach, a także innych informacji o charakterze marketingowym

f) objęcia Pani/Pana badaniem satysfakcji klienta na drodze ankiety udostępnianej drogą elektroniczną lub papierową.

6. Jeżeli Uczestnik poprosi  AEW SPÓŁKA Z.O.O. o fakturę, powierza Administratorowi również dane osobowe w postaci numeru NIP/PESEL.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić wykonanie przez  AEW SPÓŁKA Z.O.O. Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

8. Powierzając Administratorom swoje dane osobowe, Uczestnik ma prawo do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma prawo również zwrócić się do Administratorów z żądaniem edytowania lub usunięcia części lub wszystkich jego danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej www. przelambariere.pl

II. [Zasady bezpieczeństwa]

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, d) dokładne i aktualne, e) nie przechowywane dłużej niż 24 miesiące, f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, g) bezpiecznie przechowywane, h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

2. Dla bezpieczeństwa Uczestnika prosi się o: a) ustanowienie loginu i hasła do konta Uczestnika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Administratorzy zalecają w szczególności stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter; b) wylogowanie się ze strony internetowej po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony internetowej. Wylogowanie z tej strony następuje po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; c) zachowanie loginu i hasła do konta Uczestnika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim; d) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; e) korzystanie ze stron internetowych wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów

rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podaje Uczestnik. Jeżeli Uczestnik korzysta jednak ze strony internetowej za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, uprasza się, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Uczestniku; f) Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Lektora i Specjalisty do spraw obsługi klienta związanych z Organizatorem na mocy umowy nawiązanej pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi.

3. Administrator informuje, że w celu wykonania usługi powierza dane osobowe następującym podmiotom:

a) upoważnionym pracownikom  AEW SPÓŁKA Z.O.O. b) Fresh Mail (platforma do wysyłki newslettera)

c) biuro rachunkowe

4. Z każdym z ww. podmiotów wymienionych w ust. 3 Administrator ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

III. [Informacje techniczne]

Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratora na urządzeniu końcowym Uczestnika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych Administratora, co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Uczestników.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Uczestnika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratora, Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratora, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Uczestnika.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane? 1. Pliki niezbędne do działania strony- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej, nawigowanie po niej. Bez ich zapisania na urządzeniu Uczestnika korzystanie ze strony jest niemożliwe.

2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony.

3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.

4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika.

5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Uczestnikowi reklama dostosowana do zainteresowań Uczestnika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą m.in. mniej uciążliwe.

Co zrobić, jeśli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie plików na urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu Uczestnika, Uczestnik musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu Uczestnika bądź na każdorazowym informowaniu Uczestnika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Uczestnik może również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej Uczestnika. Prosimy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Uczestnika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Uczestnik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na Jego urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Administrator wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. [Subskrypcja newslettera]

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez przelambariere.pl i następujące podmioty:

 1. FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406w Krakowie.

V. [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej: www.przelambariere.pl w wersji umożliwiającej jej edycję, odtworzenie, pobranie lub wydrukowanie.

2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Administrator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronach internetowych Administratorów.

3. Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www. przelambariere.pl. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej odnośników do innych stron www, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów, rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Mam pytanie na temat

  • Dane osobowe

  • Pytania

  • Wiadomość

   Arkadiusz Włodarczyk

   Coach & English Teacher

   ul. Limanowskiego 172, Łódź

   tel: 0 533 990 414